Schönfeld & Co Nemovitosti

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správci osobních údajů, kteří poskytují informace uvedené v tomto dokumentu, jsou:

(jednotlivě dále též „společnost“ nebo „správce“).

telefon: +420 225 988 222
e-mail: fax: +420 225 988 202

Ve vztahu k osobním údajům vlastníků účastnických cenných papírů vydaných fondem shromážděným v souvislosti s obhospodařování a/nebo administrací fondu Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s. („Fond“) je správcem Conseq Funds investiční společnost, a.s., která je za účelem obhospodařování a administrace Fondu může poskytnout společnostem ze skupiny Conseq a dále Fondu.

 


 

ÚČEL A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnosti zpracovávají osobní údaje k těmto účelům:

Společnost zpracovává osobní údaje následujících kategorií subjektů osobních údajů:

a to v rozsahu, v jakém byly poskytnuty při uzavření smlouvy nebo při jednání o uzavření smlouvy, případně sděleny subjektem údajů později v průběhu trvání smluvního vztahu, a dále v rozsahu, v jakém jsou evidovány na účtu investora vedeném společností pro investora na základě smlouvy.

V případě investorů se zejména o následující osobní údaje: jméno a příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu či jiná kontaktní adresa, státní příslušnost, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo a doba platnosti průkazu totožnosti, údaj o orgánu, který průkaz totožnosti vydal, hodnota prostředků či investičních nástrojů na účtu investora vedeném společností údaje, rozmezí roční výše příjmu investora, předmět činnosti investora (zaměstnání, podnikání), hodnota majetku investora, a další.

V případě protistran se zejména o následující osobní údaje jméno a příjmení, datum narození, bydliště, email, telefon.

Společnost může zpracovávat kopie průkazů totožnosti pouze v případech, kdy jí to ukládají právní předpisy (zejména zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu), anebo v případech, kdy majitel průkazu totožnosti udělí s pořízením a zpracováním kopie občanského průkazu souhlas.

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně pomocí prostředků výpočetní techniky.

 

  


OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY SPRÁVCE

Společnost zpracovává osobní údaje investorů též za účelem přímého marketingu, a to z důvodu svého oprávněného zájmu na propagaci svých produktů a služeb.

 


 

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovávány zaměstnanci společnosti, jejichž náplň práce zahrnuje činnosti vyžadující zpracování osobních údajů.

Společnost může poskytovat osobní údaje zpracovatelům, a to společnostem, které vykonávají pro společnost na základě smlouvy činnosti vyžadující zpracování osobních údajů (např. vedení účetnictví).

Společnost může dále v případě potřeby poskytnout osobní údaje orgánům dohledu (např. České národní bance), orgánům činným v trestním řízení nebo jiným správním orgánům, je-li to nutné ke splnění povinností stanovených právními předpisy.

 


 

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu se subjektem údajů, a dále po dobu, po kterou je povinna osobní údaje uchovávat podle právních předpisů.

Pokud společnost zpracovává osobní údaje na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, zpracovává je po dobu, na kterou byl souhlas udělen, případně po dobu do odvolání souhlasu.

 

   

PRÁVA OSOB, JEJICHŽ OSOBNÍ ÚDAJE JSOU ZPRACOVÁVÁNY

Osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány některou ze společností, je dále v textu označena též jako „subjekt údajů“.

Subjekt údajů má právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů pro tento marketing, a správce ukončí zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Subjekt údajů má právo požádat společnost o potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, které se jej týkají. Pokud společnost osobní údaje subjektu údajů zpracovává, má subjekt údajů právo na přístup k takovým osobním údajům a k informacím o účelu zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích osobních údajů, plánované době zpracování a o svých právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Subjekt údajů má právo na opravu nepřesných osobních údajů a na doplnění neúplných osobních údajů.

Subjekt údajů má dále právo na výmaz osobních údajů, a to

Subjekt údajů má dále právo na omezení zpracování osobních údajů, a to

Subjekt údajů má dále právo na přenositelnost osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu nebo za účelem plnění smlouvy, což znamená právo získat své osobní údaje, které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, resp. právo na to, aby tyto údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, má subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu tím však není dotčena.

Subjekt údajů má právo podat kdykoliv stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že došlo k porušení právních předpisů.

 


 

DOBROVOLNOST POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytnutí osobních údajů společnosti je dobrovolné. Společnost však v konkrétním případě může být povinna plnit zákonné požadavky, ke kterým je poskytnutí osobních údajů nezbytné. V takovém případě jejich neposkytnutí neumožňuje společnosti uzavřít smlouvu.

Tento dokument nabývá platnosti dne 29. 6. 2020

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací o cookies
OK